Algemene Voorwaarden | Trouw- en geboortereportage


Bij het boeken van een trouwreportage of een geboortereportage gaat de klant akkoord met onderstaande algemene voorwaarden.


Artikel 1: Fotograaf

Dewi van Dreven Creations zal met professionele apparatuur de reportage verzorgen. Dewi van Dreven Creations zal op tijd op de locaties aanwezig zijn en niet eerder vertrekken dan afgesproken is.


Artikel 2: Uitvoering van de opdracht

 1. Dewi van Dreven Creations zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, in de stijl waarin gebruikelijk gewerkt wordt.
 2. Dewi van Dreven Creations levert de beelden af in haar eigen gehanteerde stijl.


Artikel 3: Aanbetaling

 1. Dewi van Dreven Creations vraagt bij het boeken van de reportage een aanbetaling van 150 euro.
 2. Deze aanbetaling dient te zijn voldaan binnen 8 dagen na het sturen van de factuur. Als na deze datum de aanbetaling nog niet is gedaan, kan de opdracht ontbonden worden verklaard.
 3. Dewi van Dreven Creations levert de producten nadat de betaling ontvangen is.


Artikel 4: Betalingsvoorwaarden

 1. Dewi van Dreven Creations zal het verschuldigde bedrag binnen 1 week na het uitvoeren van de fotografie factureren.
 2. De klant heeft een betalingstermijn van 8 dagen na factuurdatum.


Artikel 5: Producten en levering

 1. Dewi van Dreven Creations levert haar bestanden digitaal in jpg.
 2. Dewi van Dreven Creations levert geen RAW-bestanden bestanden.
 3. Dewi van Dreven Creations hanteert een geschatte levertijd van maximaal 6 weken, tenzij anders overeengekomen.


Artikel 6: Auteursrecht en privacy

 1. Het auteursrecht van de foto’s berust altijd bij Dewi van Dreven Creations. De foto’s mogen door het bruidspaar vrij worden gebruikt, in overleg voor commercieel gebruik.
 2. Indien de klant foto's, gemaakt door Dewi van Dreven Creations, deelt met andere leveranciers van de bruiloft of geboorte, dan mogen deze leveranciers alleen de foto's gebruiken met een naamsvermelding.
 3. Dewi van Dreven Creations zal in geen enkel geval persoonlijke gegevens openbaar maken of doorgeven aan derden.


Artikel 7: Annulering en opschorting

 1. Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan kan Dewi van Dreven Creations, nadat opdrachtgever hiervan op de hoogte is gesteld, al haar werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever opschorten totdat het bedrag van de factuur is voldaan.
 2. Bij annuleren van de overeenkomst door de klant houdt Dewi van Dreven Creations de reserveringskosten van 150 euro.


Artikel 8: Ziekte

 1. In geval van ernstige omstandigheden of ziekte waardoor een fotograaf van Dewi van Dreven Creations de opdracht niet kan uitvoeren op de overeengekomen datum, zal ze een fotograaf sturen die in de zelfde stijl als haar werkt. De foto’s worden altijd door Dewi van Dreven Creations afgewerkt, tenzij anders overeengekomen.


Artikel 9: Portretrecht

 1. Dewi van Dreven Creations houdt zich het recht de beelden te mogen gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder (niet uitsluitend), de website, portfolio, social media en in drukwerk.
 2. Dewi van Dreven Creations mag foto’s gebruiken voor foto wedstrijden en publicaties in tijdschriften.
 3. Afwijkende afspraken worden via de mail of schriftelijk vastgelegd.


Artikel 10: Uitzondering geboortereportage

 1. Indien Dewi van Dreven Creations de geboorte mist, door een te snelle verloop van de bevalling, wordt er altijd vervangende fotografie aangeboden. De klant mag dan kiezen uit: Na de geboorte reportage, Fresh 48, een lifestyle shoot en/of newborn shoot. De vervangende fotografie zal een gelijke waarde hebben als de geboortereportage. Dewi van Dreven Creations kiest in overleg met de klant welke vervangende fotografie er ingepland wordt.


Artikel 11: Wijzigingen van deze algemene voorwaarden

 1. Dewi van Dreven Creations houdt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen worden tijdig door Dewi van Dreven Creations aan de klant medegedeeld.