Algemene Voorwaarden | Fotoshoot


Bij het boeken van een fotoshoot gaat de klant akkoord met onderstaande algemene voorwaarden.


Artikel 1: Fotograaf

Dewi van Dreven Creations zal met professionele apparatuur de fotografie verzorgen.


Artikel 2: Uitvoering van de opdracht

2.1 Dewi van Dreven Creations zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, in de stijl waarin gebruikelijk gewerkt wordt.

2.2 Dewi van Dreven Creations levert de beelden af in haar eigen gehanteerde stijl.


Artikel 3: Betalingsvoorwaarden

3.1. Alle bedragen zijn exclusief btw, alle diensten en producten aangeboden door Dewi van Dreven Creations hebben een btw-vrijstelling.

3.2. Na een fotoshoot dient de klant deze af te rekenen via bankoverschrijving of contant.

3.3. De klant heeft een betalingstermijn van 8 dagen na factuurdatum.

3.3.1 Indien de Dewi van Dreven Creations het verschuldigde bedrag niet binnen de in 3.3 bedoelde termijn heeft ontvangen, wordt er een betaalherinnering gestuurd. Wordt ook deze niet voldaan dan is de klant de wettelijke rente te vermeerderen met 2% verschuldigd over het factuurbedrag. Daarboven worden administratiekosten in rekening gebracht die € 10,00 bedragen.

3.4 Indien de klant in verzuim is of op andere wijze tekort geschoten in de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen, een inbreuk op auteursrecht daaronder begrepen, dan komen alle kosten die de Dewi van Dreven Creations ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor rekening van de klant.

3.5 Geen enkel gebruik van het Fotografisch werk op welke wijze dan ook is toegestaan, zolang de Wederpartij enige uitstaande factuur van de Dewi van dreven Creations nog niet heeft voldaan.


Artikel 4: Producten en levering

4.1 Dewi van Dreven Creations levert haar bestanden digitaal in jpg of in gedrukte vorm, afhankelijk van de wensen van de klant.

4.2 Dewi van Dreven Creations levert geen RAW, TIFF of PSD-bestanden.


Artikel 5: Auteursrecht en privacy

5.1 Het auteursrecht van de foto’s berust altijd bij Dewi van Dreven Creations. De foto’s mogen door de klant vrij worden gebruikt, in overleg voor commercieel gebruik.

5.2 Dewi van Dreven Creations zal in geen enkel geval persoonlijke gegevens openbaar maken of doorgeven aan derden.


Artikel 6: Annulering en opschorting

6.1 Wanneer de klant, om welke reden dan ook, de gemaakte afspraken niet kan nakomen, dient dit telefonisch of via de mail minimaal 24 uur voor de gemaakte afspraak gecommuniceerd te worden. Wanneer een klant niet komt opdagen op een afgesproken datum en tijdstip, zullen de kosten voor de afspraak wel in rekening worden gebracht. Tenzij er achteraf blijkt een legitieme reden te zijn voor het niet aanwezig zijn of afbellen van de afspraak.


Artikel 7: Ziekte

7.1 In geval van ernstige omstandigheden of ziekte waardoor een fotograaf van Dewi van Dreven Creations de opdracht niet kan uitvoeren op de overeengekomen datum, zal ze een fotograaf laten invallen die in dezelfde stijl als haar werkt. De foto’s worden altijd door Dewi van Dreven Creations afgewerkt.

7.2 Indien er geen vervanging mogelijk is, wordt de klant gecontacteerd en wordt er samen gekeken naar een nieuwe datum voor de afspraak.


Artikel 8: Portretrecht

8.1 Na toestemming te hebben ontvangen van de klant, mag Dewi van Dreven Creations de beelden gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder (niet uitsluitend), de website, portfolio, sociale media en in drukwerk. Tevens mag Dewi van Dreven Creations de beelden gebruiken voor fotowedstrijden en publicaties in tijdschriften.

8.2 Afwijkende afspraken worden via de mail of schriftelijk vastgelegd.


Artikel 9: Wijzigingen van deze algemene voorwaarden

9.1 Dewi van Dreven Creations houdt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

9.2 Wijzigingen worden tijdig door Dewi van Dreven Creations aan de klant medegedeeld.